Ubytovací řád

Ubytovací řád

1. Ubytování probíhá samoobslužným procesem.

2. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný povinen uhradit:

  • nejpozději do 10 dnů po potvrzení rezervace e-mailem převodem na účet pronajímatele, avšak vždy před začátkem ubytování
  • v případě zrušení pobytu týden před jeho začátkem je storno poplatek ve výši 90% ceny pobytu
  • platba za ubytování není možno uhradit na místě v hotovosti

3. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování v individuální dobu příjezdu po dohodě s majitelem.

4. V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit chalupu po dohodě s majitelem a vložit klíč zpět do boxu. Před odjezdem je ubytovaný povinen:

  • uklidit po sobě apartmán (umýt a uklidit nádobí)
  • vynést odpadky do popelnice
  • vyklidit lednici a odvést si vlastní potraviny

5. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny. 

6. Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí provádět podstatné změny.

7. Při odchodu z apartmánu je ubytovaný povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, či elektrických spotřebičů, zavřít okna a vchodové dveře. 

8. Ztráta klíčů od apartmánu je ubytovanému účtována ve výši €500.

9. Ubytovaný je povinen chovat se v ubytovacích prostorách, v domě i na přilehlém pozemku zahrady, zejména v době od 22.00 hod. do 7.00 hod. tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena.

10. V celém objektu je nutno udržovat čistotu a pořádek.

11. ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VŠECH PROSTORÁCH OBJEKTU. Apartmán je nekuřácký. 

12. Každou zjištěnou závadu na apartmánu je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady.

13. Soukromý majetek ubytovaných není pojištěn.